A Comment and Response | Part 1

From Cenon Bibe:

Ang topic po natin ay “Muhammad is a prophet of Allah.”

(1) Kung propeta ni Allah, dapat ay si Allah ang nagsugo. (at)

Sagot: Opo. Ang Allah nga po ang nagsugo. Sa pamamagitan po ni anghel Gabriel.

(Hindi po ‘ni Allah’ o ‘si Allah’ dahil ang kahulugan ng salitang Arabik na ‘Allah’ ay Diyos. Ngunit sa paggamit po nito, dapat isaalang-alang ng gumagamit na ang tinutokoy nito ay ang nag-iisang tunay na Diyos

(2) Kinausap ba mismo ng Diyos si Muhammad at sinugo bilang Kanyang propeta? Oo o hindi?

Sagot: Hindi po direkta. Muli, iniutos po ng Allah kay anghel Gabriel ang Kanyang gustong ipaabot kay Muhammad (saw).

Kung “OO” ang sagot ninyo sa Q#1 ay kailan, saan at paano po kinausap mismo ng Allah si Muhammad at personal na sinugo bilang propeta?

(3) Sa ibinigay ninyong Hadith sa Buhari Vol 1. No. 3 ay sinabi ninyo na may anghel na pilit na nagpabasa kay Muhammad.

Sagot: Kailan? Muli, hindi po direkta, sa pamamagitan po ni anghel Gabriel. Noong nasa 40 taong gulang na po siya sa yungib ng Hira. Iyan po ay diyan sa taong 610 AD.

(4) Ano po ang pruweba: patotoo ng mga saksi o konkretong ebidensiya, na may “anghel” nga na kumausap kay Muhammad.

Sagot: Walang konkretong ebidensya at saksi  at pruweba. Pakiintindi po lang po: ‘Si Gabriel nagpakita sa kanya kanya ayon kay Muhammad”.

(5) Anong bahagi po ng Quran ang Allah mismo ang nagsabi o naghayag kay Muhammad, kung meron man?

Sagot: Ang bahagi po ng Quran ng Allah na nagsabi o naghayag kay Muhammad bilang propeta ay ang Quran 74:1-4

(6) Sa dami po ng puwedeng magpanggap na “propeta,” dapat po bang paniwalaan ang isang “propeta” na hindi mismong ang Diyos ang nagsugo para maging propeta?

Sagot: Hindi po dapat na paniwalaan ang isang tao na nag-aangking propeta na hindi mismo ang Diyos ang nagsugo.

(7) Tungkol po sa Al-Miraj, para mapatunayan na nangyari nga iyan, saan po mababasa ang mismong mga salita na sinabi ng Allah kay Muhammad noong Al Miraj?

Lahat po ng ibinigay ninyong “proof” na may “anghel” na kumausap kay Muhammad ay batay rin lang sa kwento ni Muhammad.

Sagot: Qur’an 17:1, 17:60, 53:13-18

(8) Meron po bang saksi na nagsabi na nakita o narinig niya nung kausapin nung “anghel” si Muhammad at i-reveal ang laman ng Quran? Kung meron ay sino po ang saksi na iyon at saan makikita ang patotoo niya?

Sagot: Sa aking pagkakaalam ay walang nakakita o nakarinig nang ipahayag o sa tuwing ipahayag sa pamamagitan ni Gabriel ang mga talata ng Qur’an

(9) Kung ang tao ay susunod sa isang propeta na hindi naman sinugo ng Diyos ay maliligtas ba ang kanyang kaluluwa o mapapahamak sa impierno?

Sagot: Hindi maliligtas ang kanyang kaluluwa at mapapahamak siya sa Impyerno.

(11) Kung pasabugin ba niya ang kanyang katawan o pumatay siya sa ngalan ng Allah ay magagantimpalaan siya kung ang sinunod niya ay hindi pala propeta ng Diyos?

Sagot: Hindi siya gagantipalaan, bagkus, siya ay mananagot.

(12) Saan mababasa sa Quran o sa Hadith na sinugo mismo ng Allah si Muhammad bilang Kanyang propeta?

Never nakasagot ang mga Muslim

Wala silang naipakitang surah o hadith na nagsasabi na kinausap mismo ng Allah si Muhammad at sinabi na “Sinusugo kita bilang aking propeta.” Wala.

Ibig sabihin, never na kumilos mismo ang Allah at itinalaga si Muhammad bilang propeta Niya. Never.

Sagot: Please refer to answer # 5 above. Thank you. | Kumilos  nga po ang Allah (swt). | Dagdag pa, mula sa Bibliya, kung totoo nga ang Bibliya at kung totoong anghel nga ang nagpakita kay Maria (ina ni Hesus, alayhi salam) at nagsasabing siya (si Maria ~ ina ni Hesus, alayhi salam) ay magkakaroon ng anak na ang pangalan ay ‘Hesus’, ay dapat din na paniwalaan ito. REGARDLESS sa kung ang pag-inform kay Maria (ina ni Hesus, alayhi salam) ay sa pamamagitan ng anghel o direktang mula sa Diyos mismo.

(13 Kaya naman paano masasabi na “propeta ng Allah” si Muhammad kung ang mismong mga Muslim ay walang maipakitang pruweba na sinugo siya mismo ng Allah bilang propeta?

Sagot: Hindi naman po kayo pinipilit eh. Nasa inyo na po iyan kung maniniwala kayo o hindi. Iyan po ay interpretasyon lamang ng mga iskolar na Muslim at minsan ay iyan din po ang interpretasyon ng isang dating paring Kristyano na si Benjamin Keldani na nagbalik-Islam. Please refer to this and it is up to you all to belive it or not: http://www.islam-guide.com/frm-ch1-3.htm

(14) Si Moises ay “direktang” sinugo ng Diyos at itinalaga bilang Kanyang propeta. (Exodus 3:10, 12).

Sagot: Kung sino man ang ‘propetang katulad ni Moises’, sapat na ba batayan ang “direktang pagkatalaga sa kay Moises” ay siya ring maging batayan para masabi natin na siya nga, kung sino man siya, ay ang “propetang katulad ni Moises”? Tatlo po ang mga batayan.

(15) Nagpakita ang Diyos sa mga pinuno ng Israel para patunayan na si Moises ay Kanyang propeta. (Exodus 24:9-12)

Never nagpakita ang Diyos sa mga unang Muslim para patunayan na si Muhammad ay Kanyang propeta.

Sagot: Iginagalang po namin iyang inyong paniniwala na nagpakita ang Diyos sa pinuno ng Israel. Naniniwala din po kami sa pagiging propeta ni Moises (alayhi salam).

(16) Ang idinadahilan ng mga Muslim ay hindi makikita ng tao ang Diyos. Isang maling dahilan dahil nagpakita ang Diyos sa mga tao (Ex24:9-12) para patunayan na propeta Niya si Moises.

Sagot: Kung nagpakita man po sa inyo ang Diyos ay nasa inyo na din po yan na paniniwala at paninindigan. Hindi po namin iyan kinokontra.

(17) Ang pagdadahilan ng mga Muslim ay dagdg na patunay na never ipinakilala ng Allah si Muhammad bilang Kanyang propeta.

Sagot: Sinabi na po sa Qur’an na siya ay isang propeta. Muli, nasasaiyo na din po kung kayo ay maniniwala o hindi.

(18) Direktang gumawa ng mga Himala ang Diyos sa pamamagitan ni Moises.

~(Exodus 14:21-22; Numbers 20:11)

Never na direktang gumawa ng himala ang Diyos sa pamamagitan ni Muhammad.

May binabanggit ang mga Muslim na mga “himala” raw ni Muhammad pero “wala” kahit isa sa mga iyan ang Diyos mismo ang gumawa.

Sagot: Gumawa po ang Diyos ng mga milagro. (A) Ang pagiging panalo ng mga Romano laban sa mga Persiyano sa  loob ng bedd’ (Arabic word bedd’ means from three to nine years.). ~ Quran, 30:2-4 . . . (B) Pagkahati ng buwan.  ~ Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3637, and Saheeh Muslim, #2802. (C) Paglabas ng tubig mula sa kanyang mga daliri. ~ Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3576, and Saheeh Muslim, #1856. (D) Moon has a s-shape orbit. ~ Qur’an 36:39 / LINK (E) Makikita mo po ang mga ilan sa website na http://www.islam-guide.com

(19) Hindi mapupulaan ang buhay ni Moises bilang propeta.
Marami ang pumupuna sa naging pamumuhay ni Muhammad.

Si Moises ay iisa ang naging asawa. Si Muhammad ay 11 ang naging asawa.

Si Moises ay sapat sa edad ang naging asawa. Si Muhammad ay nag-asawa ng batang paslit na 6-anyos. (Sahih Al Bukhari Book 62, Hadith 64, 65, 88)

Sagot: Parehong may buhay-pamilya, kinilalang lider at propeta. Naging mga propeta sa edad na 40.  Parehong binigyan ng batas at ni minsan ay hindi nagsabi na ang Diyos ay Trinidad. Parehong sumsamba sa nag-iisang Diyos. Parehong may natural na kapanganakan at kamatayan. Parehong nagsisimula ang pangalan sa letrang ‘M’. Parehong inutusang dalhin ang sumusunod sa kanila na umalis  mula sa pook na kung saan una silang nagbigay ng mga ipinahayag ng Diyos. Si Muhammad dinala ang mga mananampataya mula Mecca papuntang Madina. Si Moises naman ay dinala ang kanyang mga tagasunod mula sa Ehipto. Parehong binigyan ng himala. Parehong may ipinahayag sa kanila. Parehong mula sa lahi ni Abraham.

About Sahih Al Bukhari Book 62, Hadiths 64, 65, 88, there are other report that she was nine, others are twelve. Some problems that are encountered today was some hadiths are forge by others like the meeting of the Prophet with the previous Prophets in Al-Aqsa where he was offered with milk, wine and water, in that report, he accordingly chooses the water.

(20) Inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng mga imahen bilang paalala sa Diyos. (Exodus 25:18-22, Numbers 21:8-9)
Never inutusan ng Allah si Muhammad na gumawa ng mga imahen na paalala sa Kanya.
Katunayan, ipinagbabawal sa Islam ang lahat ng uri ng imahen.

Sagot: Exodus 20:4-5 ay komukontra sa Numbers 21:8-9. Kayo na po ang bahala kung paano ninyong lahat aayusin iyan mga magkakasalungat na iyan.

New International Version (NIV)

4 “You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. 5 You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me,

(21) b. Al Miraj?

Tinukoy ng mga Muslim ang Al Miraj pero never nilang napatunayan na nangyari nga iyan.
Never naipakita ng mga Muslim ang mismong sinabi raw ng Diyos kay Muhammad. Sa madaling salita, walang proof na nag-usap nga ang Allah at si Muhammad sa Al Miraj.
Magtataka tayo: Iisang beses na kinausap daw ng Diyos si Muhammad tapos wala man lang binanggit si Muhammad sa mismong sinabi ng Diyos sa kanya? Hindi kaya dahil never nga nangyari ang Al Miraj?
Sabi ng mga Muslim, hindi kailan man nakita ng tao ang Diyos at never narinig ang boses ng Allah. Patunay pa yan na never nga nakita at never nakausap ni Muhammad ang Allah.
Maitatanong natin: Anong klaseng propeta si Muhammad kung never man lang niya nakita ang Diyos at never niya narinig ang boses ng Allah?

Sagot: Just Click the link.

Ang kahulugan ng “propeta ng Diyos” ay “tagapagsalita ng Diyos.” Paano masasabing “propeta” o “tagapagsalita” ng Allah si Muhammad kung never niya narinig ang boses ng Diyos?
“Anghel” ang kumausap kay Muhammad?
Ang sinasabi ng mga Muslim ay “anghel” ang kumausap kay Muhammad.
Ang isang “anghel” ay sugo rin lang ng Diyos.

Sagot: Narinig nga nya. | Oo, nakakausap nga nya ang anghel. At tama ka, sugo rin lang ng Diyos ang ang mga anghel.

Lalabas na isang “sugo” din lang ang “nagsugo” sa “sugo” ng Islam? Magulo, di po ba?

Sagot: Naniniwala ka ba na anghel nga ang nagpakita kay Maria (aina ni Hesus)? Kung ‘OO’ ang sagot mo, hindi ka ba maniniwala sa anghel? Sinasalungat mo ba ang kagustuhan ng Diyos na sa pamamagitan ng isang anghel ang pagbibigay Niya ng balita, kautusan o kapahayagan? Kung nakatanggap ka ng telegrama mula sa akin sa pamamagitan ng isang postal services, at dinala ito ng postman mula sa yaong postal service department, SASABIHIN MO BA NA ANG LUMIHAM S IYO AY ANG POSTMAN MISMO?

Pakisagot lang po. Salamat.

Ang masaklap ay never napatunayan ng mga Muslim ang “anghel” na yan.
Inaamin ng mga Muslim na walang nakakita o nakarinig sa “anghel” nung kausapin niyan si Muhammad. Bakit walang nakakita? Baka dahil wala talagang “anghel.”

Sagot: Hindi kita (o namin) pinipilit na maniwala. Sa Huling Araw, makikita po natin ang Diyos. Siya po ay huhusga batay na din sa ating mga ginawa rito sa lupa. Hindi sapat na batayan na hindi na kapanipaniwala na propeta nga si Muhammad (saw) dahil lang sa walang nakakakit sa kanya sa tuwing ipahayag sa kanya ang ang mga ayah ng Qur’an. Nasa kagustuhan na po iyan ng Diyos. MULI, HINDI KITA PINIPILIT NA MANIWALA.

From Cenon: Sabi sa Deut 33:1: “This is the blessing with which Moses, the man of God, blessed THE ISRAELITES before his death.”
Diyan pa lang ay malinaw na hindi kasama si Muhammad o ang mga Muslim. Hindi kasi sila mga Israelita. (Fact yan at hindi haka-haka)

Sagot:  Tama po kayo riyan. AT MALINAW NGA PO NA NA HINDI KASAMA NI MUHAMMAD (O MGA MUSLIM ANG MGA ISRAELITA AYON SA VERSONG IYAN.

Sa Deuteronomy 33:2,

And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands (10,000) of saints: from his right hand went a fiery law for them.  ~ King James 2000 Bible

  1. 1.       Wala pong tao sa kasaysayan na may kaugnayan sa pook na Paran (present day Mecca),
  2. 2.       Na may kasamang 10,000 libong mabubuting tao, at
  3. 3.       Sa kanyang kanang kamay ay may nangangalit na batas

maliban lang po kay Muhammad. Kung hindi nga siya iyon, ibig sabihin, ito ay hindi pa natutupad.

For Deuteronomy 18:18-19. Just go to this link.

Thanks.

[Admin]benmfwnt

Advertisements

About [defenderben]

"We will soon show them Our signs in the Universe and INSIDE THEIR SELVES, until it will become quite clear to them that it is the truth. Is it not sufficient as regards your Lord that He is a witness over all things?" ~ (The Noble Qur'an, 41:53)
This entry was posted in Started From Others and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to A Comment and Response | Part 1

  1. CENON says:

    Sayang po HINDI PUWEDENG SUMAGOT DITO sa BLOG NINYO kaya HINDI MALALAMAN ng MGA NAGBABASA RITO ang mga KATOTOHANAN tungkol sa mga SINABI NINYO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s